MHG 862V0

Hlásič multisenzorový

Hlásič multisenzorový interaktivní s rozšířeným spektrem detekovaných kouřů je určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře a tepla v autonomních aplikacích a v systémech EPS pro vagóny.

Hlásič multisenzorový interaktivní s rozšířeným spektrem detekovaných kouřů je určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře a tepla v autonomních aplikacích a v systémech EPS pro vagóny.

Při své činnosti kombinuje dva principy - reaguje na částice kouře (aerosoly) na principu detekce rozptýleného modrého záření a zároveň reaguje na teplotu a její změny.

Hlásič MHG 862V0 je konvenční (neadresovatelný) hlásič, odvozený z hlásiče adresovatelného interaktivního MHG 862i. Hlásič MHG 862V0 se zapojuje do autonomní zásuvky MHY 734.037 sešroubovými svorkami nebo do zásuvky MHY 734.038 s krimpovacím konektorem. Pro použití v EPS pro vagóny se hlásič zapojuje do zásuvky MHY 734.029V0.

Hlásič vyhodnocuje požárovou situaci na základě měření okolní koncentrace kouře a okolní teploty, a to podle následujících nastavitelných parametrů:

  • citlivost hlásiče, tj. zvýšení koncentrace okolního kouře oproti klidovému stavu, který průběžně kompenzuje klimatické a další vlivy; citlivost hlásiče lze nastavit ve třech stupních, které je nutné volit s ohledem na zatížení okolí hlásiče zplodinami, na které hlásič reaguje
  • rychlost reakce; jde o úroveň verifikace požárové situace; lze nastavit ve dvou stupních, které ale nejde vyjádřit jednoduchým časovým údajem, neboť rychlost reakce závisí na časovém vývoji požárové situace
  • hlídání zaprášení; monitoruje klidovou úroveň hlásiče a na jejím základě vyhodnocuje míru zaprášení optické komory a tedy i spolehlivost hlásiče; hlídání zaprášení lze zapnout nebo vyřadit; nastavuje se s ohledem na míru prašnosti v okolí hlásiče
  • prahová (maximální) teplota, při jejímž dosažení dojde k vyhlášení požáru; lze ji nastavit v rozmezí od 45 °C do 90 °C po 3 °C
  • změna teploty, po které dojde k vyhlášení požáru (tzv. diferenciální část); lze ji nastavit v rozmezí od 10 °C do 45 °C po 5 °C, případně reakci na změnu teploty nepovolit
  • minimální průměrná rychlost (strmost) nárůstu teploty, aby došlo k reakci diferenciální části, pokud je povolena; lze ji nastavit na cca 3 °C/min a 10 °C/min
  • minimální teplota, která musí být při vyhlášení požáru dosažena i při reakci diferenciální části; lze ji nastavit od 0 °C až po prahovou teplotu v sedmi ekvidistantních krocích, případně ji nenastavit
  • způsob (mód), jakým budou kombinovány vlivy optické a teplotní části multisenzorového hlásiče pro vyhlášení poplachu; jednotlivé části mohou reagovat buď samostatně (jedno z čidel je programově odpojeno), nezávisle (aspoň jedno čidlo musí zahlásit), společně (musejí zahlásit obě čidla) nebo se jejich vlivy mohou sčítat.

Nastavitelné parametry se zadávají pomocí přípravku MHY 536 (MHY 535).

Hlásič MHG 862V0 má vestavěn obvod, který při poruše hlásiče (např. zaprášení) rozpojí kladné svorky hlásiče +L1 a +L2, které jsou v klidu propojené. Tohoto obvodu se využívá v  autonomních zásuvkách i v EPS pro vagóny k signalizaci poruchy hlásiče.

Při montáži hlásiče ve výšce lze použít montážní tyč MHY 736.

Hlásiče vyhovují normě ČSN EN 54-7 a pro použití v EPS podléhají posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Scroll to top