MHG 862V0
MHG 862V0
Hlásič multisenzorový
Hlásič multisenzorový interaktivní s rozšířeným spektrem detekovaných kouřů je určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře a tepla v autonomních aplikacích a v systémech EPS pro vagóny.

Hlásič multisenzorový interaktivní s rozšířeným spektrem detekovaných kouřů je určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře a tepla v autonomních aplikacích a v systémech EPS pro vagóny.

Při své činnosti kombinuje dva principy - reaguje na částice kouře (aerosoly) na principu detekce rozptýleného modrého záření a zároveň reaguje na teplotu a její změny.

Hlásič MHG 862V0 je konvenční (neadresovatelný) hlásič, odvozený z hlásiče adresovatelného interaktivního MHG 862i. Hlásič MHG 862V0 se zapojuje do autonomní zásuvky MHY 734.037 se
šroubovými svorkami nebo do zásuvky MHY 734.038 s krimpovacím konektorem. Pro použití v EPS pro vagóny se hlásič zapojuje do zásuvky MHY 734.029V0.

Hlásič vyhodnocuje požárovou situaci na základě měření okolní koncentrace kouře a okolní teploty, a to podle následujících nastavitelných parametrů:

  • citlivost hlásiče, tj. zvýšení koncentrace okolního kouře oproti klidovému stavu, který průběžně kompenzuje klimatické a další vlivy; citlivost hlásiče lze nastavit ve třech stupních, které je nutné volit s ohledem na zatížení okolí hlásiče zplodinami, na které hlásič reaguje
  • rychlost reakce; jde o úroveň verifikace požárové situace; lze nastavit ve dvou stupních, které ale nejde vyjádřit jednoduchým časovým údajem, neboť rychlost reakce závisí na časovém vývoji požárové situace
  • hlídání zaprášení; monitoruje klidovou úroveň hlásiče a na jejím základě vyhodnocuje míru zaprášení optické komory a tedy i spolehlivost hlásiče; hlídání zaprášení lze zapnout nebo vyřadit; nastavuje se s ohledem na míru prašnosti v okolí hlásiče
  • prahová (maximální) teplota, při jejímž dosažení dojde k vyhlášení požáru; lze ji nastavit v rozmezí od 45 °C do 90 °C po 3 °C
  • změna teploty, po které dojde k vyhlášení požáru (tzv. diferenciální část); lze ji nastavit v rozmezí od 10 °C do 45 °C po 5 °C, případně reakci na změnu teploty nepovolit
  • minimální průměrná rychlost (strmost) nárůstu teploty, aby došlo k reakci diferenciální části, pokud je povolena; lze ji nastavit na cca 3 °C/min a 10 °C/min
  • minimální teplota, která musí být při vyhlášení požáru dosažena i při reakci diferenciální části; lze ji nastavit od 0 °C až po prahovou teplotu v sedmi ekvidistantních krocích, případně ji nenastavit
  • způsob (mód), jakým budou kombinovány vlivy optické a teplotní části multisenzorového hlásiče pro vyhlášení poplachu; jednotlivé části mohou reagovat buď samostatně (jedno z čidel je programově odpojeno), nezávisle (aspoň jedno čidlo musí zahlásit), společně (musejí zahlásit obě čidla) nebo se jejich vlivy mohou sčítat.

Nastavitelné parametry se zadávají pomocí přípravku MHY 536 (MHY 535).

Hlásič MHG 862V0 má vestavěn obvod, který při poruše hlásiče (např. zaprášení) rozpojí kladné svorky hlásiče +L1 a +L2, které jsou v klidu propojené. Tohoto obvodu se využívá v  autonomních zásuvkách i v EPS pro vagóny k signalizaci poruchy hlásiče.

Při montáži hlásiče ve výšce lze použít montážní tyč MHY 736.

Hlásiče vyhovují normě ČSN EN 54-7 a pro použití v EPS podléhají posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

 

Technické parametry
Napájení autonomní zásuvka nebo smyčka vagónové EPS LITES
Optická signalizace dvojice červených LED
Testování zkušební tyčí MHY 506
Prahová teplota nastavitelná 45 °C ÷ 90 °C
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 43
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Kontrola a změna parametrů hlásiče přípravkem adresovacím MHY 536
Rozměry (Ø98 × 58) mm
Hmotnost cca 120 g
Nehořlavost plastů dle UL 94 - V0

 Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

Pracovní podmínky
Hlásič je určen pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3:
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K5
-rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
- max. relativní vlhkost vzduchu 95 % při 40 °C
-bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu  
Z: zvláštní podmínky 3Z1 tepelné záření zanedbatelné, 3Z8 kropení vodou
B: biologické podmínky 3B1 bez přítomnosti flóry a fauny
C: chemicky aktivní látky 3C2
S: mechanicky aktivní látky 3S1
M: mechanické podmínky 3M2
Doba trvání významné teploty (45 °C až 70 °C) 2 měs./rok
Doba trvání významné vlhkosti (85 % až 95 % / ≤ 40 °C) 100 hod./rok
Maximální doba trvání skrápění 10 min./měsíc